دنيای مطلب

     
 

 

سرود جشن تکلیف ویژ ه دختران:

 
شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥

« 9سالگی مبارک»

من غنچه ای بودم            یک غنــچه خوشرو

حالا گـــلی هستم            یک نوگــل خوشبو

من بچـــه ای بودم           حالا بــــــزرگم من

چـــادر به سر دارم           زیرا بـــــــزرگم من

من بـوته ای بودم          حالا درخـــتی شـاد

نــُه ساله هستم من           بــر مـــن مبارکباد

گوید خــــــدای من          با من ســـخن دیگر

چون نیستم بچــــــه        از بچــــــه ای، برتر

گردیـــده از امروز          او آشنـــــــــای من

من بنــده اش هستم         او هم خــــدای من

ای آفــریــنــنــده            ای خــالـق یکــــتا

من را بــه راه راست           تـــو آشـــنا فـــرما

***

                   

«یک آسمان ستاره»

         بـوی بهار دارد چـادر نماز مادر              در دستهای اوهست یک جانماز دیگر

         ماه قشنگ امشب مهمان خانـه ماست   یک آسمان ستارهدر انتـظار فرداست 

         من می کنم دو باره رخت سفــید بر تن   چون تا طلوع خورشید 9 ســاله می شوم من

«مهری ماهوتی»

 

 

 
  لینک

 

ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب هاي وبلاگ

علی رضا




نویسندگان وبلاگ
علی رضا





آمار وبلاگ
خروجی وبلاگ
  RSS 2.0